همکاران فعلی

حمید حق‌شناس
هم‌بنیانگذار و مدیرعامل
سجاد جلالی
هم‌بنیانگذار
محمدجواد حجابی
متخصص محصول
محمدوحید مؤمن‌زاده
مدیر اجرایی
محمدحسین چکشی
مسئول اجرایی
ناصر پنجه پور
توسعه‌دهنده بک‌اند
محمدرضا ربیع
توسعه‌دهنده بک‌اند
علی زارعان
توسعه‌دهنده بک‌اند
صالح جوانمرد
توسعه‌دهنده بک‌اند
علی مراثی زاده
توسعه‌دهنده بک‌اند
محمدجواد نجفی
توسعه‌دهنده بک‌اند
محمد رسول آوازه
توسعه‌دهنده بک‌اند
حسن کریمی
توسعه‌دهنده بک‌اند
حسین کریمی
توسعه‌دهنده بک‌اند
علیرضا قضاوی
توسعه‌دهنده بک‌اند
شهاب‌الدین بدیهی
توسعه‌دهنده بک‌اند
متین ابراهیمی
توسعه‌دهنده بک‌اند
امیرحسین برومند
توسعه‌دهنده بک‌اند

همکاران پیشین

سجاد طالبی
توسعه‌دهنده بک‌اند
محمدحسین رضایت
توسعه‌دهنده بک‌اند
مقداد دهقان
توسعه‌دهنده بک‌اند
متین مرادی
توسعه‌دهنده موبایل
محمد سپهر ملایی
توسعه‌دهنده بک‌اند
محمدصادق قبادیان
توسعه‌دهنده بک‌اند
میلاد رستمی
توسعه‌دهنده بک‌اند
علیرضا دادخواه
توسعه‌دهنده بک‌اند
حسین فقیه ایمانی
توسعه‌دهنده بک‌اند
محمد خورسندی
توسعه‌دهنده بک‌اند
محمدحسین حاجی حسینی
توسعه‌دهنده بک‌اند